O nas

Statut

Spis treści

W celu ułatwienia czytania tekstu dodaliśmy do spisu treści hiperłącza. Aby przejść do wybranego nagłówka, wystarczy go kliknąć, a przeglądarka automatycznie przejdzie do wybranego fragmentu.

str.1

STATUT
Rybnickiego Stowarzyszenia Ochrony Zabytków "R−GAW"

z dnia 25 marca 2019r.

ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Rybnickie Stowarzyszenie Ochrony Zabytków „R−GAW”, zwane dalej Stowarzyszeniem lub organizacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 Nr 20 poz. 104 ze zm.), Ustawy z dnia 24 kwietna 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 Nr 96 poz. 873 ze zm.), na podstawie innych ustaw oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 2
 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Rybnik.
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Rybnika i powiatu rybnickiego.
 3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju i na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
§ 3

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

§ 4

Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi, międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami. Może zostać członkiem tych organizacji, jedynie na zasadach pełnej autonomii.

§ 5

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

§ 6

Stowarzyszenie ma prawo używania własnej pieczęci oraz ustalania znaków graficznych, legitymacji, odznak organizacyjnych i honorowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

str.2

str.1

str.2

ROZDZIAŁ II: CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 7

Celem stowarzyszenia jest działalność w zakresie:

 1. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, poprzez:
  1. podejmowanie działań i realizowanie przedsięwzięć zmierzających do ochrony: zabytków, cennych historycznie obiektów niebędących oficjalnie zabytkami, krajobrazu kulturowego oraz pobudzanie inicjatywy społecznej na rzecz ochrony i opieki nad nimi;
 2. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, poprzez:
  1. edukację społeczeństwa, a w szczególności młodzieży w zakresie obrony cywilnej oraz historii XX wieku;
  2. zdobywanie i upowszechnianie informacji dotyczących zabytków oraz rzeczy, urządzeń i budowli o charakterze ochronnym;
 3. turystyki i krajoznawstwa, poprzez:
  1. udostępnianie do zwiedzania cennych historycznie obiektów ochronnych oraz zabytkowych;
 4. ratownictwa i ochrony ludności, poprzez:
  1. utrzymywanie w stałej gotowości operacyjnej obiektów ochronnych, przeznaczonych dla ludności cywilnej;
  2. informowanie społeczeństwa o lokalizacji, dostępności oraz stanie obiektów ochronnych.
§ 8
 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele, poprzez:
  1. otaczanie opieką: obiektów, rzeczy i urządzeń wymienionych w celach Stowarzyszenia oraz podejmowanie przy nich prac restauracyjnych i renowacyjnych;
  2. interweniowanie poprzez: nagłaśnianie, informowanie odpowiednich służb itd. w przypadku zagrożenia obiektów wymienionych w celach organizacji;
  3. organizowanie: żywych lekcji historii oraz edukacji dla bezpieczeństwa (dawniej przysposobienia obronnego), pokazów, szkoleń itp.;
  4. prowadzenie strony internetowej oraz profilu Stowarzyszenia na portalach społecznościowych, gdzie udostępniane są informacje i materiały związane z celami organizacji;

str.3

 1. wyszukiwanie informacji, opracowywanie materiałów dydaktycznych oraz prowadzenie ewidencji na temat obiektów, rzeczy i urządzeń wymienionych w celach Stowarzyszenia;
 2. wykonywanie dokumentacji projektowej, multimedialnej i tym podobnej, służącej utrwaleniu i zewidencjonowaniu obiektów, rzeczy i urządzeń wymienionych w celach Stowarzyszenia;
 3. organizowanie: wystaw, wydarzeń kulturalnych, eventów, dni otwartych obiektów objętych bezpośrednią opieką, konkursów i zawodów;
 4. oprowadzanie ludzi po obiektach objętych bezpośrednią opieką oraz prowadzenie spacerów z przewodnikiem;
 5. utrzymywanie w odpowiednim stanie technicznym obiektów ochronnych, przeznaczonych dla ludności cywilnej, ich modernizacja oraz doposażenie w niezbędny sprzęt i urządzenia, zgodnie z wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju i prawem miejscowym;
 6. współpracę z: innymi organizacjami pozarządowymi, lokalnymi grupami działania, szkołami, jednostkami samorządu terytorialnego i państwowymi, muzeami, archiwami, instytucjami naukowymi itp.;
 1. Stowarzyszenie może realizować swoje cele w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego, w zakresie zawartym w ust. 1 pkt. a, c oraz e−i. Pozostałe działania są realizowane w ramach działalności nieodpłatnej.

ROZDZIAŁ III: CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§ 9
 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
  1. zwyczajnych;
  2. wspierających;
  3. honorowych.
§ 10
 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia (z zastrzeżeniem ust. 2) może być pełnoletni obywatel RP, a także cudzoziemiec popierający cele statutowe Stowarzyszenia.

str.4

str.3

str.4

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być za zgodą przedstawicieli ustawowych także osoba małoletnia, spełniająca warunki przewidziane prawem o stowarzyszeniach.
 2. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji, na podstawie uchwały Zarządu. Tekst deklaracji ustala Zarząd.
 3. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
  1. czynnego i biernego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia;
  2. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;
  3. zgłaszania wniosków, co do działalności Stowarzyszenia.
 4. Członkowie małoletni poniżej 16 lat nie mają prawa do czynnego i biernego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia oraz nie biorą udziału w głosowaniach na Walnych Zebraniach.
 5. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
  1. brać udział w działalności Stowarzyszenia oraz w realizacji jego celów;
  2. uczestniczyć w Walnych Zebraniach;
  3. przestrzegać Statut i uchwały władz Stowarzyszenia;
  4. regularnie opłacać składki członkowskie, za wyjątkiem ust.7;
  5. dbać o dobre imię Stowarzyszenia.
 6. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Stowarzyszenia ma prawo zwolnić członka z obowiązku opłacania składek członkowskich.
§ 11
 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji, na podstawie uchwały Zarządu. Tekst deklaracji ustala Zarząd.
 3. Członkowie wspierający mają prawo uczestniczyć w Walnych Zebraniach z głosem doradczym (osoba prawna za pośrednictwem swojego przedstawiciela), poza tym posiadają takie same prawa jak członkowie zwyczajni.

str.5

 1. Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywać się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegać Statut oraz uchwały władz Stowarzyszenia.
§ 12
 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo, co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.
 3. Członkowie honorowi mają prawo do:
  1. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;
  2. zgłaszania wniosków, co do działalności Stowarzyszenia.
 4. Członkowie honorowi mają obowiązek:
  1. przestrzegać Statut i uchwały władz Stowarzyszenia;
  2. dbać o dobre imię Stowarzyszenia.
§ 13
 1. Skreślenie z listy członków następuje w przypadku:
  1. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia, złożonej na ręce Zarządu;
  2. skreślenia z listy członków, z powodu nie uczestniczenia w życiu Stowarzyszenia przez okres jednego roku, za wyjątkiem członka honorowego, którego może skreślić tylko Walne Zebranie;
  3. śmierci członka lub likwidacji osoby prawnej, będącej członkiem wspierającym.
 2. Wykluczenie członka następuje w przypadku:
  1. działania na szkodę Stowarzyszenia;
  2. naruszania postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia;
  3. pozbawienia praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu;
  4. popełnienia czynu hańbiącego.
 3. Od uchwał Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje członkom odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały.

str.6

str.5

str.6

ROZDZIAŁ IV: WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 14
 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie;
  2. Zarząd;
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
 3. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Walne Zebranie

§ 15
 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie odbywa się, co najmniej raz w roku.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd zawiadamiając członków o terminie, miejscu oraz proponowanym porządku obrad, najpóźniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy;
  2. na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej;
  3. na pisemny wniosek, połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Zarząd zwołuje w terminie trzydziestu dni od daty otrzymania wniosku lub podjęcia uchwały.
 6. Walne Zebranie wydaje decyzje w formie uchwał. Do podjęcia uchwał na Walnym Zebraniu potrzebna jest obecność, co najmniej 40% wszystkich członków Stowarzyszenia oraz zwykła większość głosów.

str.7

 1. W przypadku braku odpowiedniego kworum, następne Walne Zebranie jest prawomocne w drugim, uprzednio zapowiedzianym terminie bez względu na liczbę obecnych i może się odbyć bezpośrednio po pierwszym Walnym Zebraniu.
 2. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
  1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;
  2. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia;
  3. uchwalanie zmian Statutu;
  4. podejmowanie uchwał w sprawie nadania członkostwa honorowego;
  5. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
  6. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia;

Zarząd

§ 16
 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania reprezentuje je na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 3 do 4 osób, spośród których wybiera się: Prezesa, Wiceprezesa, Kanclerza oraz w przypadku czwartej osoby Konsula. Kompetencje poszczególnych członków Zarządu ustalane są uchwałą, na pierwszym posiedzeniu Zarządu.
 3. Członkiem Zarządu nie może zostać osoba skazana prawomocnym wyrokiem, za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
 5. Zarząd wydaje decyzje w formie uchwał. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność, co najmniej połowy członków, w tym Prezesa lub Kanclerza. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Prezesa, a w razie jego nieobecności Kanclerza. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.

str.8

str.7

str.8

 1. Działalność Zarządu podlega kontroli Komisji Rewizyjnej. Zarząd jest zobowiązany rozpatrzyć wszystkie wnioski i zalecenia przedstawione przez Komisję Rewizyjną.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;
  2. reprezentowanie Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu;
  3. realizowanie uchwał Walnego Zebrania;
  4. zwoływanie i prowadzenie Walnego Zebrania;
  5. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
  6. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej;
  7. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia;
  8. ustalanie wysokości składek członkowskich oraz podejmowanie decyzji o zwolnieniu z ich opłacania;
  9. wynagradzanie i wyróżnianie zasłużonych dla Stowarzyszenia członków lub osób niezrzeszonych.
§ 17

Do ważności oświadczeń składanych w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.

Komisja Rewizyjna

§ 18
 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 3 osób w tym Przewodniczącego.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
  1. nie mogą być członkami Zarządu, ani nie mogą pozostawać z nimi w związku małżeńskim lub wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;
  2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów.
 4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący.

str.9

 1. Komisja wydaje swoje decyzje w formie uchwał. Do ważności uchwał Komisji Rewizyjnej wymagana jest obecność co najmniej dwóch osób. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
 2. Protokoły z przeprowadzonych kontroli, w których zawarte są zalecenia pokontrolne, przedkładane są Zarządowi.
 3. Komisja Rewizyjna ma prawo:
  1. kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia;
  2. wnioskowania o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania;
  3. wnioskowania o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków w razie jego bezczynności lub działań sprzecznych z prawem i Statutem;
  4. żądać usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w czasie kontroli;
  5. w każdym czasie żądać informacji o bieżących pracach Zarządu;

ROZDZIAŁ V: MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§ 19
 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości oraz ruchomości.
 2. Na majątek Stowarzyszenia składają się w szczególności:
  1. wpływy z tytułu składek członkowskich;
  2. wpływy z darowizn, spadków, zapisów, nawiązek;
  3. dotacje i subwencje przekazywane Stowarzyszeniu;
  4. odsetki bankowe;
  5. wpływy z 1% podatku od osób fizycznych;
  6. inne zgodne z przepisami prawa polskiego.
§ 20

Całość dochodu (nadwyżki przychodów nad kosztami) organizacji jest przeznaczana na działalność statutową zawierającą się w działalność pożytku publicznego.

str.10

str.9

str.10

§ 21
 1. W sprawie dysponowania majątkiem zakazuje się:
  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
  2. przekazywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
  3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
  4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

str.11

ROZDZIAŁ VI: ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 22
 1. Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia lub zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa jednocześnie sposób jego likwidacji oraz cele, na jakie przeznaczony zostanie majątek organizacji.

str.12

str.11

str.12